Solárne panely - zdroj energie pre Váš dom

Fotovoltaické moduly boli ešte nedávno označované ako alternatívne zdroje energie. Dnes začínajú byť štandartnou súčasťou stavby aj na Slovensku. Solárne panely Vám zabezpečia čiastočnú, ale aj úplnú nezávislosť na elektrickej energii z distribučnej siete. Ak ste sa rozhodli namontovať si solárne panely na Váš dom alebo firmu spravili ste správne rozhodnutie!

Solárne panely a solárne články

Solárne panely obsahujú solárne články, ktoré sú vzájomne prepojené. Solárny fotovoltaický systém tvoria vzájomne prepojené solárne panely. Solárne panely využívajú svetelnú energiu na výrobu elektrickej energie prostredníctvom fotovoltaického účinku.

Zabezpečujeme komplexné riešenie Vášho projektu. Naša práca začína návrhom optimálneho fotovoltaického systému obsahujúceho solárne panely. Solárne články, ktoré tvoria solárne panely vyberáme s prihliadnutím na špecifiká budovy a prostredia. Zabezpečíme inžiniering projektu, projektovú dokumentáciu, realizáciu, pripojenie do distribučnej siete. Pripravíme žiadosti pre ÚRSO a zabezpečíme náležitosti pre zmluvy s distribútorom. Po uvedení do prevádzky sa postaráme o záručný aj pozáručný servis a údržbu zariadenia.

Legislatívne východiská

Slovenská legislatíva v súčasnosti podporuje výstavbu malých fotovoltaických elektrární (solárny systém, ktorý tvoria solárne panely) a fotovoltaických zariadení umiestnených na budovách. V zmysle posledných novelizácií zákona 309/2009 je možné inštalovať na jednu budovu so samostatným súpisným číslom jednu inštaláciu do maximálnej kapacity 100kW inštalovaného výkonu. Vzhľadom na aktuálnu orientáciu legislatívy na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov sa preferuje pripájanie inštalácií pre vlastnú spotrebu budovy s predajom prebytkov vyrobenej energie. Takto orientovaná legislatíva preferuje inštalácie, kde je dlhodobý efekt hospodárnosti prevádzky stavby uprednostnený pred priamym finančný prospechom.

Z pohľadu stavebného zákona je fotovoltaická inštalácia pripojená do vlastnej spotreby fotovoltaické zariadenie, pre ktoré sa nevyžaduje stavebné konanie, stačí ohlásenie drobnej stavby. Túto problematiku upresňuje metodický pokyn MDVaRR k problematike povoľovania fotovoltaických inštalácií zo dňa 8.8.2011.

Zelená domácnostiam

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného program Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov. Zverejnenie pravidiel sa predpokladá už v tomto roku 2015, čerpanie sa predpokladá od roku 2016. Informačný link: http://www.siea.sk/zelena-domacnostiam/

Technické predpoklady

  • Veľkosť inštalácie - závisí od plochy na budove, na ktorú chcete osadiť solárne panely. Vo všeobecnosti platí, že pre 1 kW inštalovaného výkonu potrebujeme voľnú plochu cca 8 až 15m2
  • Kapacita prenosovej sústavy - distribučná spoločnosť musí garantovať že na vedení do ktorého sa inštalácia pripája má takú požadovanú kapacitu, aby rezervovaný výkon neprekročil bezpečnosť sústavy. Z toho dôvodu distribučná spoločnosť posudzuje každú žiadosť o pripojenie do sústavy najmä z tohto hľadiska.
  • Technická spôsobilosť budovy - pred samotnou inštaláciou je potrebné vypracovať statický posudok, ktorý garantuje že inštalácia neohrozí statiku budovy.
  • Spôsob uchytenia inštalácie na budovu - zodpovedá na otázku, či je možné ukotviť inštaláciu na budovu takým spôsobom, aby počas prevádzky nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb a poškodeniu majetku.

Kedy sa investícia vyplatí?

Návratnosť investície do fotovoltaického zariadenia závisí od viacerých faktorov. Uvádzame najvýznamnejšie z nich:

  • Svetelné podmienky v lokalite, v ktorej sú solárne panely inštalované
  • Zatienenie od okolitých stavieb, stromov a terénnych nerovností
  • Geografická orientácia inštalácie a horizontálny sklon panelov
  • Kvalita inštalovanej technológie a optimalizácia strát systému už pri návrhu
  • Celkové finančné náklady
  • Náklady na prevádzku

Začnite využívať aj Vy benefity, ktoré Vám ponúka slnko ako zdroje energie. Fotovoltické panely Vám poskytnú čiastočnú alebo úplnú energetickú nezávislosť!